Xem qua cuốn “sách” này thì thấy rằng chính sách kiểm duyệt của nhà nước và qui định muốn xuất bản phải được nhà xuất bản của nhà nước cho giấy phép đã thất bại hoàn toàn

Xem qua cuốn “sách” này thì thấy rằng chính sách kiểm duyệt của nhà nước và qui định muốn xuất bản phải được nhà xuất bản của nhà nước cho giấy phép đã thất bại hoàn toàn. Sự thật là bây giờ ai có tiền là có thể in được sách, chỉ cần không phạm “huý”, các NXB sẵn sàng cấp phép bất cứ cuốn nhảm nhí nào. Nhưng nếu tác giả những cuốn như thế này vì háo danh mà in sách thì ông ta phải trả tiền và sẽ chẳng có ai mua, nhưng nếu đã có NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN bảo chứng thì có nhiều người sẽ bị lừa.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.