Từ đầu tháng tới giờ có hơn 10 Bạn hỏi Sĩ

1  
Từ đầu tháng tới giờ có hơn 10 Bạn hỏi Sĩ
Và cuối cùng quyết định. Nhập hàng về rạo Động lực cho Bản thân để #cogan
Dám nghĩ dám làm sẽ Thành công
Sợ thì ở đó nhìn người khác làm. Nhìn người khác Thành công nhé
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.