Trốn thuế

Trốn thuế! Lợi ích nhóm, độc quyền, vô liêm sỉ, vô cảm, và giết người hàng loạt là những tội của bọn “quan doanh” nghĩa là quan chức và doanh nghiệp liên doanh lợi ích với nhau!
Những vụ như thế này phải điều tra cho ra và bắt bất kỳ ông hay bà quan doanh nào, cách chức, tịch thu tài sản, và tù 50 năm.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.