Tôi là mẫu người thích giữ thông tin của người cũ

Tôi là mẫu người thích giữ thông tin của người cũ, dù gì họ cũng là một phần của quá khứ đời tôi, mà người thì có ai lại đành lòng ngoảnh mặt đi với quá khứ của chính mình.
Thỉnh thoảng lại vào coi thử họ sống bây giờ ra sao.
Nếu họ sống vui, hạnh phúc hơn những ngày quen mình, thì mừng vui cho họ.
Nó họ sống tồi tệ hơn trước, thất bại hơn trước, khổ đau hơn trước, mà những khổ đau đó lại là vì người mới của họ, thì lòng mình sướng vui vãi đái chúng mày ạ.
Đời mày rời khỏi bà ra thì chỉ có cứt nhé con.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.