Thức chòng chọc 24 tiếng

Thức chòng chọc 24 tiếng . Thật là phục mình quá . Uống có 3 ly caphe để thức mà nó ép phê quá cơ ,xong là khỏi ngủ luôn
Thôi quyết định thức tiếp 12 h nữa cho nó hết caphe vậy.
Ta nói già rùi thật khó thích nghi

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.