Sao các nhà báo chuyên trách giáo dục không chất vấn Bộ Học về việc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) xếp hạng chất lượng tiểu học Việt Nam đứng thứ 91 (trong 144 nền giáo dục được xếp hạng 2014

Sao các nhà báo chuyên trách giáo dục không chất vấn Bộ Học về việc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) xếp hạng chất lượng tiểu học Việt Nam đứng thứ 91 (trong 144 nền giáo dục được xếp hạng 2014-2015) nhỉ? Thua Lào 7 bậc (Lào xếp thứ 84).
Tất nhiên Bộ Học có thể nói WEF xếp hạng sai, Việt Nam hơn Lào chứ (!) Nhưng ít ra để nhắc họ nền giáo dục Việt Nam đang đứng ở khoảng nào trong thế giới này. Muốn họ cải cách giáo dục, chẳng còn cách nào khác là phải nhắc họ liên tục, không cho ngủ .

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.