Ngồi vp mấy tháng nay mới để ý thấy quả tranh có chữ ký của thanh niên Obama

1  
Ngồi vp mấy tháng nay mới để ý thấy quả tranh có chữ ký của thanh niên Obama
“Dream big dreams.” – Barrack Obama
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.