Năng lực sáng tạo của người An

Năng lực sáng tạo của người An-nam ta là những con số 0 dài bất tận. Xưa, dân 25 triệu không ai người lớn. Giờ, gần 100 triệu vẫn…trẻ con.
Quốc gia quá già mà quốc dân cứ mãi non nớt thế, sự ấy thật là mất nết vô biên.
Nên chăng, ngoài cuộc cách mạng tình dục 6.9 đang tiến hành mạnh mẽ trong các nhà nghỉ, khách sạn thì chúng ta cần phải có một cuộc canh tân thực phẩm trên các bàn ăn?. Đặng như vầy thì giống nòi mới khôn nhớn được.
Có phỏng…???

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.