“Một hành giả hỏi lão hòa thượng: “Trước khi đắc Đạo

1  
“Một hành giả hỏi lão hòa thượng: “Trước khi đắc Đạo, ngài làm gì? 〞
Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
Hành giả hỏi: “Vậy đắc Đạo rồi thì sao?”
Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
Hành giả lại hỏi: “Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc Đạo?”
Lão hòa thượng: “Trước khi đắc Đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm. Đắc Đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì cứ gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm.”
Đại Đạo chí giản chí dị, tâm giản dị chính là Đạo.”
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to “Một hành giả hỏi lão hòa thượng: “Trước khi đắc Đạo

  1. Anonymous says:

    Moral of the story: làm việc gì thì tập trung việc ấy. Đi làm mà nghĩ mấy cái khác là fail.

  2. Anonymous says:

    Đấy chính là Chánh niệm

Comments are closed.