“Cái giá của sự hạnh phúc là sự ràng buộc

1  
“Cái giá của sự hạnh phúc là sự ràng buộc. Cái giá của sự tự do là sự cô đơn.
Không thể nói cái nào tốt hơn cái nào, tất cả chỉ là sự lựa chọn của mỗi người.”
See Translation

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.